VINGAL TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

12/04/2018

Ngày 11/4/2018 Công ty Cổ phần Mạ Kẽm Công Nghiệp VINGAL - VNSTEEL đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tại hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Đại hội đã tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 .

 Tại đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Mạ kẽm Công nghiệp VINGAL –VNSTEEL  năm 2018  đã thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

-Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2017 của BKS.

- Báo cáo tài chính tổng hợp tóm tắt năm 2017.

- Tờ trình bầu bổ sung thay thế ủy viên Hội đồng quản trị.

- Tờ trình bầu bổ sung thay thế ủy viên Hội đồng quản trị.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2018.

- Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2017 kế hoạch tiền lương năm 2018.

- Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2018.

- Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017. Mức thù lao HĐQT, BKS  năm 2018.

- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

  Một số hình ảnh trong đại hội Cổ Đông Thường Niên 2018:


Hình ảnh họp đại hội đồng cổ đông công ty Vingal - Vnsteel


Hình ảnh Tổng giám đốc và Phó giám đốc mới ra mắt tại hội nghị cổ đôngTrang 1 / 5 1 2 3 4 5 »
 

Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II,P Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai - Tel: (0251) 3 836 661 - Fax: (0251) 3 836 726 - Email: vingal @vingal.com

Hotline:   0918.058 070 (Ông Lâm Thế Kiên – TP Kinh doanh) 

               0938.397 978 (Ông Đặng Trần Vinh – Phó TP Kinh doanh) 

               0913.609 979 (Ông Đặng Thành Trung – Phó TP Kinh doanh) 

 Copyright ©  VINGAL -VNSTEEL Industries JSC., All rights reserved.Designed by Canh Cam