Vingal tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 11/4/2017 Công ty Cổ phần Mạ Kẽm Công Nghiệp VINGAL – VNSTEEL đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tại hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57  Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Đại hội đã tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng kế hoạch năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2021 .

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Mạ kẽm Công nghiệp VINGAL –VNSTEEL  năm 2017 cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

–          Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty VINGAL

–         Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 của Công ty VINGAL

–          Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.

–          Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016

–          Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

–          Thông qua Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2016 kế hoạch tiền lương năm 2017.

–          Thông qua Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2017.

–          Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016. Mức thù lao HĐQT năm 2017.

–          Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

–          Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2017 -2021).

Đại hội đồng cổ đông VINGAL đã tiến hành bầu cử và đã bầu ra được thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017-2021 .

  Một số hình ảnh trong đại hội Cổ Đông Thường Niên 2017: