Vingal tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 12/4/2019, Công ty Cổ phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal-Vnsteel tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Khách sạn Đồng Nai.

Tại ĐHĐCĐ năm 2019, Vingal đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 13,44 tỷ đồng và cổ tức năm 2019 là 12% năm ; thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.

Đại hội cũng thông qua báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Đại hội cũng thông qua tờ trình miễn nhiễm và bầu bổ sung ông Triệu Anh Vũ thay thế ông Nguyễn Duy Dũng giữ chức thành viên Ban Kiểm soát Vingal từ ngày 01/01/2019.

Đại hội cũng thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động công ty Vingal và thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty VINGAL-VNSTEEL.

Năm 2018, lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 15,546 tỷ đồng bằng 91,06 % so với mức thực hiện năm 2017 (17,07 tỷ đồng), hoàn thành 86,36% kế hoạch; tổng doanh thu của Vingal đạt 323,438 tỷ đồng, tăng 126,22% so với cùng kỳ năm 2017, tương ứng vượt 109,64% kế hoạch do Vingal và ĐHĐCĐ giao.

Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2019, mục tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty là 13,44 tỷ đồng. Với định hướng xây dựng cơ cấu doanh thu dựa trên các mảng hoạt động có độ rủi ro thấp, bên cạnh phát huy các thế mạnh sẵn có, Vingal sẽ tiếp tục đẩy mạnh: đầu tư phát triển mảng gia công cơ khí để đa dạng hóa sản phẩm phục vụ.

Ngoài ra, Vingal cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát chi phí, đẩy mạnh hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, xây dựng đội ngũ nhân sự có chất lượng cao, quan tâm nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, để tiếp tục kiện toàn, tối ưu bộ máy hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Một số hình ảnh tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019: